Leermomenten uit mijn vergaderpraktijk

26. apr, 2020

Een van de regels van de topsport is dat je na 10.000 uur training in de buurt gaat komen van een gevorderde sporter. Bij sporten die veel van je lichaam vergen moet je zorgen dat je voor je 30-ste op je hoogtepunt bent anders wordt het niets meer. Komt er meer om de hoek kijken, zoals bij het wedstrijdzeilen (inzicht, tactiek en techniek) dan krijg je een aantal jaren extra tijd.

Hoewel vergaderen op gezette tijden best veel van je lichaam eist, zijn de meeste vergaderaars pas op hun hoogtepunt na hun 50-ste levensjaar.

Vergaderen is een wonderbaarlijke combinatie van duursport, scoringsdrift, incasseringsvermogen en kennis van de spelregels. Mannen zijn er ‘dus’ beter in dan vrouwen …

Begintijdstip

Persoonlijk heb ik weinig compassie met mensen die te laat bij een vergadering verschijnen. Ik wil nog wel rekening houden met het feit dan niet alle horloges exact gelijk lopen, meer dan twee minuten respijt zit er bij mij niet in. Wie de teugels hier laat vieren, is reddeloos verloren. Wie te laat uit een andere, uitgelopen vergadering wegloopt, heeft geen excuus. Ik realiseer me dat het niet altijd makkelijk is om op tijd te arriveren. Behalve de gebruikelijke files en vertragingen zijn er verkeersongelukken en -infarcten. Wie op een regenachtige maandagochtend om 10 uur een vergadering in Brussel heeft, doet er goed aan om de avond te voren te vertrekken. De reis kan 1,5 uur duren, drie uur of nog meer. Je weet dat van tevoren niet. Bedrijven mogen zich trouwens afvragen of ze wel op de goede plaats gevestigd zijn als hun bereikbaarheid zo slecht is.

Eindtijdstip

Het is zwart of wit. Er wordt een eindtijdstip afgesproken dat onafhankelijk is van het bereikte resultaat of er wordt een resultaat afgesproken dat onafhankelijk is van de benodigde tijd. In het eerste geval kan er een vervolgafspraak worden gemaakt. In het tweede geval gebeurt dat niet.

Bij internationale vergaderingen wordt het eindtijdstip vaak bepaald door het moment waarop mensen hun bus, metro, trein of vliegtuig moeten halen. Beter gezegd, zij hebben dat afgestemd op het overeengekomen eindtijdstip. Dat legt een hoge druk op de schouders van de voorzitter en de discipline van deelnemers aan de vergadering.

De attentiecurve van een vergadering begint na een uur sterk te dalen. Na twee uur zonder pauze vergaderen wordt er zelden progressie meer behaald. Voor een wekelijks werkoverleg zou een uur ruim voldoende moeten zijn, maar een internationale vergadering roep je niet bij elkaar voor een uurtje vergaderen. Dat los je tegenwoordig anders op of je breit er wat sociale activiteiten omheen. Dat laatste kan een goede investering in de toekomst zijn. Doorgewinterde corporate controllers gruwen van sociale activiteiten rond vergaderingen. Dat zijn voor hen kostenposten. Maar als er helemaal geen ruimte voor wordt geboden, kan je de vergadering beter niet houden.

Compartimentering

Veel zaken hoeven met de moderne ICT niet meer in een vergadering te worden behandeld.

Eindeloos gaan zitten muggenziften over een verslag kan maar beter voorafgaande aan een vergadering plaatsvinden, als het al moet. Mededelingen kunnen voor het grootste deel schriftelijk worden afgedaan. Informatievergaring en -uitwisseling kunnen eveneens digitaal worden ingestoken. Alleen zeer persoonlijke of zeer actuele zaken zouden kort ter vergadering moeten worden besproken. Dat alles scheelt veel tijd. Bouw nooit een agenda op rond de actiepunten van de vorige vergadering.

De kern van een moderne fysieke vergadering is sociale interactie en besluitvorming. De secretaris kan de vergadering op twee manieren faciliteren: door aan te geven hoe lang een bepaald agendapunt gedacht is te duren en welke besluiten er voorliggen. Een voorliggend besluit is niet noodzakelijk een voorgekookt besluit, want dat leidt vaak tot weerstand. Een voorgebakken of voorgekookt besluit is een besluit waar voor de vergadering al de nodige energie in is gestoken. Meestal op een informele manier. Ik spreek liever over een voorgewarmd besluit.

Aan het eind van de vergadering zien we vaak wvttk en rondvraag. Dat zijn open einden en tijdvreters waar elke voorzitter van gruwt. Wvttk is een woeste vergaarbak. De rondvraag ontaardt vaak in bilateraaltjes met de voorzitter. Essentieel is dat over zaken waar in de rondvraag over wordt gesproken, geen besluiten worden genomen gedaan.

Hoe houd je de vaart erin?

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het hangt allereerst samen met het gezag en het overwicht van de voorzitter. Die voorzitter heeft een arsenaal aan retorische trucjes tot zijn beschikking om processen te versnellen en vertragen. Denk aan open of gesloten vragen, de tafel rondgaan of alleen bij handopsteken. Er zijn, als het goed is, intensieve gedeeltes in een vergadering en momenten waarop de boog niet gespannen staat. Zorg voor bufferruimte in de agenda waarmee je verloren tijd kunt inhalen. Bedenk te voren welke onderwerpen eventueel kunnen worden geskipt. Noteer ook waar het kritieke pad ligt. Een goede planning is meer dan het halve werk.

Veel leidinggevenden zijn ooit tot manager benoemd omdat ze goed waren in hun vak. Die moet je tegen zichzelf beschermen, anders zijn ze te veel aan het woord. Andere managers zijn benoemd omdat ze juist géén verstand hebben van de zaken die ter tafel liggen. Ook die moet je tegen zichzelf beschermen, anders worden er geen zinnige besluiten genomen.

Kan je ook te snel vergaderen?

Meestal is die vraag theoretisch. Ja, het kan. Dan zijn de genomen besluiten onrijp of onvoldragen. Daar heeft niemand iets aan. Een te hoge vergadersnelheid kan gevaarlijk zijn.

Onthoud dat het, net als bij wedstrijdzeilen, er niet om gaat wie het snelste kan zeilen, maar wie het eerste bij de finishlijn aankomt. Snelheid is geen doel, maar een middel.

 

22. apr, 2020

Een van mijn vroegere leidinggevenden sprak ooit de historische woorden: “Begin niet aan een brainstorm als je niet heel precies weet wat er uit moet komen“. Toen ik dat hoorde, viel ik helemaal stil. Is een brainstorm er niet juist voor om onontgonnen terreinen te verkennen?

Het zal de regelmatige lezer zijn opgevallen dat ik de afgelopen vijf jaar vaak verslag gedaan heb van boeken die over oorlogen handelden. Over de oorlogen die ‘we’ gewonnen hebben, leer je al vroeg op de basis- en middelbare school. Over verloren oorlogen lezen we veel minder. Was dat omdat de verliezende partij geen mensen meer had om de bevindingen te boekstaven? Was dat uit plaatsvervangende schaamte, uit angst voor de schuldvraag, angst om voor klokkenluider te worden uitgemaakt of het verwijt van gebrek aan vaderlandsliefde? Gebrek aan verbeeldingskracht misschien?

In marketing- en managementboeken is het niet veel anders. Geslaagde introducties worden breed uitgemeten. Projecten die mislukt zijn worden liever vergeten of verdrongen. Ik heb in mijn loopbaan veel te maken gehad met projecten  die niet van de grond kwamen. Recruiters lezen daar liever niet over. Ik heb een steenrijke ervaring hiermee, die me overigens niet verhindert om nieuwe dingen op te pakken.

Eerder schreef ik over het doel van een agenda. En van een vergadering. Wie de doelen niet onderschrijft wordt al snel een hindermacht. In het arbeidsrecht is het begrip ondergeschiktheid van toepassing. Het klinkt niet leuk, maar een werknemer is rechtens ondergeschikt aan zijn werkgever. Ondergeschiktheid kan worden afgedwongen. Het is prettig als de werknemer ook loyaal is. Loyaliteit kan niet worden afgedwongen. Loyaliteit moet je als organisatie verdienen. Je kunt abusievelijk menen dat loyaliteit te koop is, maar dat is ze meestal maar tijdelijk.

Loyaal zijn met een winnaar is makkelijk, want zonder risico. Loyaal zijn aan een organisatie die aan de verliezende hand is, is moeilijker. Of het nu een terugtrekkend leger is, een politieke partij of een bedrijf dat langzaam door zijn hoeven zakt, altijd zijn er spanningen, altijd is er frustratie.

Uit de boeken over verloren oorlogen heb ik een paar dingen geleerd over loyaliteit. Zaken die ook in de politiek en het bedrijfsleven van toepassing zijn en zijn weerslag hebben in vergaderingen.

Onder moeilijke omstandigheden kan men vier vormen van loyaliteit onderscheiden.

 1. Hyperloyaliteit: medewerkers die nog fanatieker zijn dan de baas, voor hem door alle vuren gaan en desgevraagd bereid zijn om samen met hem zelfmoord te plegen.  Hitler noemde Himmler de trouwste onder de getrouwen. Onderschat niet hoeveel CEO’s en leidinggevenden daar net onder in het bedrijfsleven zelfmoord plegen.
 2. Onderdanigheid en kruiperigheid. Ze kiezen de veilige weg. Onthouden zich van tegenspraak, werken hard en lijden in stilte, als ze al een besef hebben van het gebrek aan ethiek van de dingen waar ze mee bezig zijn. Ze zijn modelwerknemers. Ze hopen het tot hun pensioen uit te kunnen zitten. De schrijftafelmoordenaar Adolf Eichmann is het ultieme voorbeeld.
 3. De kapiteins (en medewerkers) die de handdoek in de ring gooien omdat ze het niet meer zien zitten en het schip verlaten. Veldmaarschalk Friedrich Paulus was er zo een. Hij was de eerste Duitse officier die zich overgaf aan de vijand. Hitler wenste hem hel en verdoemenis. In het bedrijfsleven zie je dat leidinggevenden die over net iets meer informatie beschikken dan de werkvloer met de benen gaan stemmen. Ze zoeken hun heil elders. Als ik heel eerlijk ben, ben ik ...
 4. De restcategorie is klein, die van de gespeelde loyaliteit en het actieve verzet. Graf von Stauffenberg pleegde een mislukte aanslag op zijn leidinggevende en moest dat met zijn eigen dood bekopen. Hier zien we interessante verschillen tussen de publieke en de private sector. Maakt een minister een fatale fout, dan moet hij terstond aftreden. Kleunt een CEO ernaast, dan wordt er als het even kan gezocht naar een schuldige in een lager echelon. Een koningsoffer wordt niet snel gebracht. Tom-Jan Meeus schreef er in de NRC een rake woorden over. De schuldvraag staat oplossingen soms lelijk in de weg. Er zijn tal van mechanismes die het leveren van kritiek in en op een organisatie in de kiem smoren.

In een vergadering heb je altijd mensen met een grote mond en stille Willies. Mensen die de leiding naar de mond praten en mensen die altijd kritiek hebben. Er zijn mensen die kritiek hebben en toch heel loyaal zijn. Er zijn er die kritiek hebben en niet (meer) loyaal zijn. Conclusies over wie in welke categorie hoort worden te vaak en te makkelijk getrokken, want kritiek geven is niet altijd synoniem met gebrek aan loyaliteit. Soms is kritiek ook gewoon het verkennen van onbekende wegen. What if? Bepaalde mensen zijn gewoon goed in het geven van kritiek, omdat ze uitgesproken analytisch zijn en/of heel empathisch. Leidinggevenden reageren vaak primair: tegenspraak is gezagsondermijnend, bedreigend en dus ongewenst. Daarna begint het grote schieten uit de heup. De bevelsstructuur treedt in werking.

Er bestaan dikke managementboeken over hoe als leidinggevende met welke karakters om te gaan. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

Ik eindig daarom met de lijfspreuk van prof.mr. Herman D. Tjeenk Willink.

"Machthebbers hebben tegenspraak nodig om tot samenspraak te komen".

Hoe u die tegenspraak wilt organiseren is uw eigen zaak. Er bestaan handzame boekjes voor. Het begint natuurlijk allemaal met een sociaal-veilig werkklimaat. Hoe eenvoudig kan het leven soms zijn?

 

 

19. apr, 2020

Niets lijkt vanzelfsprekender dan dat er voor elke vergadering een agenda beschikbaar is. In de praktijk bestaan er agenda’s en agenda’s.

Een agenda is in de meeste gevallen aan A4-tje waarop staat waar de bijeenkomst (bijvoorbeeld een vergadering) over gaat. Het A4-tje kan natuurlijk ook digitaal zijn. Meer dan dat is het niet.

Op hoofdlijnen omvat de agenda drie soorten van onderwerpen: informatie, besluitvorming en actiepunten. Voordat ik dit ga uitwerken, vermeld ik nog wel dat er vier varianten op de agenda zijn.

De eerste agendavariant geeft aan wat (voor jou) het gewenste resultaat van de bijeenkomst is. Soms krijg je daarvoor een opdracht van anderen mee. Soms bepaal je die opdracht zelf.

De tweede variant gaat over de wensen en verwachtingen van de niet-aanwezige persoon aan wie wordt gerapporteerd, bijvoorbeeld een stuurgroep of een directie. Dat kan al meteen een flinke bias opleveren. Ik heb meegemaakt dat er een (francofone) Belgische leidinggevende tegen het eind van een vergadering binnen kwam wandelen. Niet om de luisteren naar de samenvatting en conclusies van de voorzitter, maar om ze zelf te trekken. Dat was de laatste keer dat ze mij daar gezien hebben. Dit is echt dodelijk!

De derde variant is de geheime agenda. In dat geval spelen er zaken die niet op papier staan. Onderschat niet hoeveel van dit soort agenda’s er circuleren. Eigenbelang verdampt niet als je mensen laat vergaderen. Je collega van vandaag kan je concurrent van morgen zijn. Nee, de corporate wereld is niet mooi.

Bij de laatste varianten heeft het woord ‘agenda’ een andere betekenis. Het vloeit over in plan en doel, zoals in ‘de klimaatagenda’. Vaak wordt met 'de agenda' ook de weekagenda of een jaarplanning bedoeld, op papier of digitaal. 

Het initiatief voor en het recht op agendering zijn lang niet altijd goed bepaald. In Frankrijk dicteert de leidinggevende de agenda. In Nederland is agendering veel minder formeel geregeld. Het kan in organisaties zelfs zo zijn dat de voorzitter de agenda volgt. De secretaris noteert waar de vergadering behoefte aan heeft. In het bedrijfsleven is dit een minder gebruikelijke werkwijze. Daar geldt nog steeds wie baas is bakt koek.

Informatie

Als het gaat over informatie, betreft het vaak een schriftelijk verslag van de uitgevoerde acties, voor zover dat niet mondeling kan worden afgedaan. Informatie is altijd nodig om tot gemotiveerde besluitvorming te komen. Informatie kan/moet zowel top-down als bottom-up plaatsvinden. Niet alle uitgewisselde informatie hoeft ter plekke tot besluitvorming of acties te leiden. Soms is het voldoende als de temperatuur van het badwater wordt gemeten.

De hoeveelheid leesvoer moet worden beperkt. Bij ambtenaren zien we het verschijnsel dat alles wat ook maar een beetje relevant lijkt, als bijlage wordt meegestuurd. Liever te veel informatie dan het verwijt dan zaken worden achtergehouden. Bij veel informatie valt het ook minder op als je iets essentieels weglaat. Het raadslid moet zijn weg er maar in zien te vinden. In het bedrijfsleven bestaat de verplichting tot het aanleveren van informatie slechts in rudimentaire vorm. Dit versnelt de besluitvorming, maar is allerminst een garantie dat de werkvloer volledig wordt geïnformeerd. Dat is soms gewoon even niet in het belang van de directie en van HRM. Wat niet weet wat niet deert. Er is nog nooit een directeur/eigenaar ontslagen omdat bij informatie aan zijn personeel achterhield. Omgekeerd wel.

Besluitvorming

Als de secretaris noteert dat ‘de vergadering heeft besloten om’ is er reden tot waakzaamheid.  Formeel gesproken hebben vergaderingen meestal geen beslisrecht. De voorzitter is persoonlijk verantwoordelijk voor het besluit en rapporteert/verdedigt dat eventueel ‘naar boven’.

Bij adviescolleges betekent ‘besluiten’ niets anders dan consensus over het af te geven advies. Dat advies moet heel precies worden geformuleerd en geadresseerd. Terugkoppeling moet worden gegeven. Een termijn daarvoor moet worden gesteld. Zo niet, dan blijven adviezen meer dan eens in de mist steken en daalt de motivatie om adviezen uit te brengen zeer snel.

In het bedrijfsleven is het ongebruikelijk om te stemmen. In de politiek is dat geen wet, maar wel een goede gewoonte. In de politiek mag je altijd tegenstemmen. In het bedrijfsleven is dat het begin van het einde. Je wordt geacht je eventuele verzet ongeclausuleerd op te geven nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Slikken of stikken. Zo is het spel, zo zijn de regels.

De voorzitter kan ook bepalen dat een onderwerp dat besluitvorming vergt een hamerstuk is. Is iedereen het daarmee eens, dan volgt er geen beraadslaging. Een goede secretaris geeft aan welk type informatie/besluitvorming het agendapunt betreft.

Bij besluitvorming kan het gaan om open of gesloten besluiten. Een open besluit kan elke denkbaar inbreng en uitkomst hebben. Bij het gesloten type gaat het om het voor of tegen van de voorzitter, van de persoon aan wie hij rapporteert of van jezelf. Ja of nee. Er lopen dan drie agenda’s door elkaar heen. Voor het draagvlak is een open besluit te prefereren. Voor de snelheid een voorgebakken besluit van de voorzitter of secretaris. Het lastigste is de invloed van mensen buiten de vergadering, wier inbreng en standpunt we niet kennen. Zij hebben de vrijheid om zich niet te laten horen en de macht om elk besluit te overrulen. Dat stelt hoge eisen aan de balanceerkunst van de voorzitter, die als snel als stroman wordt gezien. Vertrouwen is een breekbaar vaasje.  

Actiepunten (en aanbevelingen)

Voor actiepunten geldt dat ze correct (‘smart’)  moeten worden geformuleerd en geadresseerd. Er moet een naam van een of meer personen aan worden gehangen en een deadline. De deadline is niet op de datum de volgende vergadering, maar enkele dagen ervoor, zodat iedereen nog kennis kan nemen van het resultaat. Soms kan men zien dat mensen nadat ze de hele tijd het hoogste woord hebben gehad, zich aan het eind van een bijeenkomst heel stil gaan houden. Ze duiken weg voor actiepunten. Hoed u voor dit soort types. Als het goed loopt komt iedereen aan het woord, wordt er naar iedereen geluisterd en krijgt iedereen huiswerk mee. Benoem de actiepunten daarom meteen, niet pas aan het einde. Daarmee is het agendapunt afgehandeld.

Bij dit alles rijst de vraag of het allemaal zo formeel moet. Kan het niet eenvoudiger?

In de meest gevallen kan het eenvoudiger, zolang de onderliggende principes maar voldoende worden gerespecteerd. Met wie-wat-hoe-wanneer kom je al een heel eind.

 

12. apr, 2020

Dagelijks worden in Nederland tientallen commissies, werkgroepen, stuurgroepen. coördinatiegroepen en begeleidingscommissies ingesteld. Vele duizenden uren worden er vervolgens aan vergadertafels doorgebracht. Maar hoe kom je er weer vanaf?

Het antwoord lijkt simpel: als het werk gedaan is.

Maar zo eenvoudig is het vaak niet.

Vrijwel altijd is er wel één partij die géén belang heeft bij het instellen van een commissie of bij de resultaten van het gemeenschappelijke werk. Soms gaan ze ondergronds, als ‘mol’ verder en dan zullen ze er alles aan doen om de voortgang te frustreren. Een project vertragen is vele malen makkelijker dan de vaart er inbrengen. De vertraging leidt tot ergernis bij de deelnemers, die vervolgens een afweging gaan maken of ze hun tijd daar nog wel aan willen besteden. Omgekeerd geldt ook dat er mensen zijn die belang hebben bij een eindeloze prolongatie. Betaalde rapporteurs bijvoorbeeld.

Ik ben voor duidelijkheid. Wat is onze opdracht? Wat is er klaar als het klaar is? Hoe moeilijk kan het zijn? Wie durft het resultaat te evalueren? En wie geeft er feedback op de kwaliteit van het proces? Aai!

Veel leidinggevenden zitten ‘qualitate qua’ in allerlei overlegvormen. De stoel is niet aan hun achterste geplakt, maar is toegewezen aan hun organisatie. Sommige overleggen bestaan al heel lang, zo lang dat ermee stoppen een heel grote barrière is. Gemeentelijk samenwerkingsverbanden zijn er omdat gemeentes nu eenmaal grensoverschrijdende taken hebben. De reden van bestaan en ook de samenstelling en de werkvorm staan niet ter discussie. Denk niet dat het bedrijfsleven gevrijwaard is van dergelijke zaken. Meermalen ben ik in een commissie beland, waarbij ik dacht ‘waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen en wat doen we hier eigenlijk?’

In zo een geval word ik een ongemakkelijke persoon. Ik heb geen zin om mijn tijd te verdoen. Het feit dat ik er goed voor word betaald, verandert daar niets aan. We gaan hier of béter vergaderen en met tastbare resultaten komen of we liquideren deze club. Als mijn dringende boodschap om beter te vergaderen niet doorkomt, zet ik in op liquidatie. Als vergaderingen niets opbrengen (geen nieuwe informatie, geen beslissingen, geen actiepunten), moet je niet vergaderen. Ik heb diverse liquidaties op mijn naam staan. Neem dat niet te letterlijk: er rollen koppen, het gaat in stilte, er wordt niet geschoten, het gaat zonder bloedvergieten. Ik mag onderhand wel over mijzelf zeggen dat ik een expert ben in het liquideren van commissies die een vegetatief bestaan lijden. Ik heb daar veel geld mee weten te besparen.

De eerlijkheid gebiedt me te erkennen dat ook mijn werkgever me wel eens ergens op afgestuurd heeft met de opdracht om de voortgang te traineren en saboteren. Altijd nam ik een kogelwerend vest mee. Van dat soort dienstbevelen moet je er niet te veel aan mij uitdelen. Ik word daar niet blij van. Niemand wordt daar blij van.

Ik herinner me een coördinatiecommissie bij NEN die werd geregeerd door tal van vage agendapunten, behalve die waarvoor ze was ingesteld. De besluiten werden al jaren voor, na en buiten de betreffende cie genomen. Een commissie zonder de bevoegdheid om besluiten te nemen of zelfs maar voorstellen te doen, is een tandeloze tijger. Weg ermee! Ik heb de cie persoonlijk uit haar lijden verlost. Niemand die mij verwijten durfde te maken.

Ik herinner me een overlegplatform tussen – in principe - gelijkwaardige partijen. Ik zal de naam niet noemen. De praktijk was dat men elkaar daar vooral in de gaten zat te houden en dat elk initiatief dat niet zelf was genomen, in de wieg werd gedood. Het had geen enkele zin om welke agenda dan ook op te stellen, te vragen naar een verslag of naar de uitvoering van actiepunten, want je wist het antwoord tevoren: jongen, daar gaat het hier niet om, snap dat nou. Helaas waren mijn armen niet lang genoeg om de groep te liquideren. Ik heb alle vergaderingen van begin tot het einde moet uitzitten. De agenda werd ter vergadering uitgereikt, maar verslagen lieten weken op zich wachten. Als iemand wil weten, waar mijn grijze haren vandaan komen …

Uit de aard der zaak staat er op mijn cv geen lijst met geslaagde liquidaties. Desgewenst is de lijst wel aan te leveren.

Het vergt veel moed om ter vergadering op te staan en (als nieuwkomer) existentiële vragen te stellen. Vrouwen heb ik dit nog nooit zien doen. In een vergadering van NVTB werd jaren geleden zo hard op de man en zo weinig op de bal gespeeld dat ik opgestaan ben om een punt te maken. Het kwam niet over. Helaas. De mannen (uitsluitend mannen) zaten in een bubbel waar niets meer in- of uitkwam.

Wat in een concreet geval de beste aanpak is, valt buiten het bestek van dit ‘blog’. Een ding is zeker: liquidaties zijn niet-ongevaarlijk. Mislukt de liquidatie dan ben jij voor eeuwig de gebeten hond. Lukt het, dan ben jij de held.

5. apr, 2020

 

Zelfs de Europese regeringsleiders doen het: video conferencing. VC maakt dezer dagen een hoge vlucht.

Sommige regeringsleiders zijn er handig in, vooral de wat jongeren onder hen. Anderen zijn nog niet helemaal vertrouwd met de techniek en met de regels die gelden voor het ‘op afstand’ vergaderen. De moderne techniek laat de leiders helaas nog wel eens in de steek. Het beeld valt stil, het geluid ijlt na.

Bij video conferencing zit iedereen tegen een (liefst groot) beeldscherm aan te kijken, waarop de deelnemers allemaal een plek hebben gekregen. Iedereen heeft een eigen camera, microfoon en luidsprekers. Bij meer geavanceerde systemen kunnen beeld en geluid op afstand worden gestuurd. Door elkaar heen praten is in een fysieke vergadering al hinderlijk, bij een telefoon- of video conferentie is het ronduit onwerkbaar. Wie het woord wil hebben, kan zijn hand opsteken. Beter is het om een spreekvolgorde overeen te komen. Wie het woord heeft, staat vaak automatisch centraal in beeld. De naambordjes staan natuurlijk niet voor je op je bureau, maar worden onder in het beeld geprojecteerd. Nooit meer discussies over wie er naast wie aan de vergadertafel tafel mag of wil zitten.

Nooit meer last van mannen met zware aftershave of doorgerookte kostuums. Geen last van besmettelijke ziektes. Mogelijk wel wat ongemakken door de verschillende tijdzones.

In de praktijk zien we bij de opstelling meteen al veel misgaan. Beginnersfouten.

 1. Wanneer camera onder de ooghoogte staat en/of wanneer het licht van onderen komt, ziet de spreker er spookachtig uit. Doe dat dus niet.
 2. Videoconferenties vinden plaats op een desktop met een groot beeldscherm, niet op een wiebelige smartphone.
 3. Ga niet op tafel slaan met de handen, want daardoor ontstaat een bibberig beeld.
 4. Veel mensen kijken niet in de camera, maar naar beneden. Dat ziet er niet goed uit. Bij videoconferenties is het, net als in de echte wereld, effectief om oogcontact te hebben. Plaats de camera boven aan je beeldscherm en kijk daarnaar.
 5. Als je al van blad wilt lezen, lees dan vanaf een (gedeeld) scherm, niet van het papier dat voor je ligt. Plak het A4-tje desnoods met een stukje tape vast aan de bovenkant van je beeldscherm. Niemand die dat ziet. Een autocue is nog beter.    
 6. Licht dat van een beeldscherm afkomt, is zeer koud en hard licht. Volstrekt ongeschikt voor filmdoeleinden en videoconferenties. Zorg voor warmer, diffuus licht. Liefst van schuin boven. Er zijn voor weinig geld led-lampen te koop, die gebruikt worden door fotografen en filmers. Je kunt de lichtsterkte instellen en ook de kleurtemperatuur. Ze geven diffuus licht en laten jou op een beeldscherm van je beste kant zien. Een beetje schmink is niet verkeerd. Je staat dan echt op voorsprong.
 7. Ga niet in pyjama of een T-shirt voor de camera zitten.
 8. Ruim de troep achter je op.
 9. Zorg er ook voor dat jouw gezicht licht afsteekt bij een donkere achtergrond. Ga dus niet voor een witte muur zitten. Een spotje of schemerlamp aan die witte muur is helemaal uit den boze. Die verblindt de camera.
 10. De vraag is of je alleen je hoofd wilt tonen of ook je handen. Talking heads zijn statisch. Als je ook de expressie van je handen wilt laten zien, wordt je hoofd onvermijdelijk kleiner en het beeld al snel onrustig. Het hangt dus mede af van je motoriek en de kwaliteit van je camera en microfoon hoe dicht je op het beeldscherm kunt gaan zitten.
 11. Voor de gelijkwaardigheid moeten alle hoofden ongeveer even beeldvullend zijn. Dus niet, wat je vaak zien, die van de mannen groter dan van de vrouwen en de belangrijke personen groter dan van de minder belangrijke.

Video conferencing gaat verder dan web conferenties en veel verder dan telefonische vergaderingen. Als het meer om de stukken dan om de personen gaat, zijn er platforms zoals OneDrive en Slack, waar iedereen zijn boodschappen kan posten en downloaden.

Mijn allereerste ervaring met video conferencing was meteen een heel slechte. Het moet ongeveer 15 jaar geleden geweest zijn. De techniek haperde nog, maar dat was niet het grootste probleem. Stuitend was dat er aan de andere kant van de lijn een directiesecretaresse doodgemoedereerd de ‘conferentiezaal’ binnenwandelde. Ze begon deels voor de camera omstandig te overleggen met haar baas over een handtekening die nog ergens moest worden gezet. Wij konden 125 km verderop het allemaal zien en meeluisteren. Daarvoor is de muteknop uitgevonden. Het behoeft geen nadere uitleg dat dit echt niet kan.

Aan telephone calls heb ik vele malen deelgenomen. In een kantoortuin is dat verre van ideaal. Iedereen spreekt op zijn eigen manier Engels. Sommige hard, anderen heel zacht. Je moet de stemmen uit elkaar proberen te halen en te verstaan. Dat is lastig als twee van jouw collega’s een bureau verderop luidruchtig aan het overleggen zijn. Je kunt dit beter in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte doen.

Video conferencing is een manier van vergaderingen die voor- en nadelen heeft.

De technische mogelijkheden zullen in de loop van de tijd ongetwijfeld beter worden. Er is veel voor een vaste opstelling in een vaste ruimte te zeggen. Dan is er meer kans dat alles goed werkt. VC dwingt je echt om tot de kern te komen. Informeel overleg is er niet bij, tenzij je buiten beeld met iemand gaat zitten ‘appen’. Dit is een echte beperking! Het breekt de ministers in Europa op. Je bent permanent voor iedereen zichtbaar in beeld. Stiekem in je neus peuteren gaat niet. Even je e-mail checken ook niet. Je kunt ook niet even flirten met die leuke blonde Finse premier. Jouw imponeergedrag valt dood op de grond. Een pre-conference dinner, waar je de temperatuur van het badwater kunt meten, is smakelijk noch gezellig als je alleen voor een groot beeldscherm zit. Video conferencing is veel vermoeiender dan een vergadering in ‘real life’. Houd het dus kort. Eén uur is al heel lang.

Menselijk contact is onvervangbaar. Je wilt je kleinkinderen bij je op schoot, niet enkel op het Skype-scherm. Je wilt geen afdelingschef zijn die zijn medewerkers alleen maar kent vanaf een beeldscherm. Als je over Europa wilt regeren, doe je dat natuurlijk niet alleen met een toetsenbord en voor een beeldscherm. Maar als het even niet anders kan, zoals nu, dan is video conferencing de second best oplossing!

Tot slot: hoe het ook kan .... https://www.youtube.com/watch?v=iyFT8qXcOrM